Hỗ trợ trực tuyến
(+84)987.999.873
Sales@smartvietnam.com.vn
KD1: 0987.999.873
KD2: 0981.213.009
KD3: 0986.386.206
KD4: 0983.999.873
KD5: 0981.213.018
KD6: 0986.386.206

Tòa Nhà Văn Phòng Quốc Hội

31/01/2016 19:21

Văn phòng Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp của Quốc hội.

Nhà Văn Phòng Quốc Hội

Tòa nhà VP quốc Hội
Dịch vụ khác
© Copyright 2015 Smart Viet Nam